Årsmöte 2023

Årsmöte 2023

Åre Golfklubb och Åre golf AB

Tisdagen 28 Mars kl 18,00

Plats: Hotel Åregården

Anmälan om deltagande sker via mail till info@aregklubb.com

Kallelse till årsmötet sker tidigast 28 Februari och senast 14 mars via E-post.

16 § ·FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE
Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.
Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor före årsmötet.

  • Styrelsen har lämnat in en proposition om att rösta om nya stadgar för Åregolfklubb.

Alla medlemmar är välkomna till mötet, för att ha rösträtt så är din medlemsavgift betald. 

21 § ·ÄRENDEN VID ÅRSMÖTE

Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:

1                    Fastställande av röstlängd för mötet.

2                    Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3                    Fastställande av föredragningslista.

4                    Val av ordförande och sekreterare för mötet.

5                    Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6                    a  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret,

b        Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för det senaste räkenskapsåret.

7                    Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det  senaste

verksamhets- och räkenskapsåret.

8                    Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av överskott

respektive underskott i enlighet med balansräkningen.

9                    Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

10                  Fastställande av medlemsavgifter, eventuella medlemslån och kapitalinsatser,

verksamhetsplan samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

11                  Val av samt fastställande av antal styrelseledamöter för kommande

verksamhetsår, då antalet ledamöter enligt § 25 kan variera från år till år.

a        klubbens ordförande för en tid av (1) år;

b          halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av (2) år; vid avsägelse under pågående mandatperiod kan fyllnadsval på 1 år bli aktuellt.

c        två (2) revisorer jämte suppleanter för en tid av ett år. I detta val får

styrelsens ledamöter ej delta;

d        tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till ordförande;

e        ombud till GDF möte.

12                  Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

13                  Övriga frågor (information och diskussion).

Beslut om stadgeändring eller i fråga av större ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till mötet.

Åre golfklubb och Åre golf AB stadgar finns att ta del av via denna sida Stadgar (aregolfklubb.com)

Producerad av Designvalvet