Åre Golfklubb fyller 30 år

Välkommen till våran 18 håls golfbana i trevlig fjällmiljö.

Köp ditt golfmedlemskap, greenfeemedlemskap, distansmedlemskap vid #skidåkarnasgolfklubb

 

Handicapregler

Handicapregler

Länk till Handicapregler och annat intressant som gäller för ditt hcp

Nya handicapregler trädde i kraft 2016. Nu har dessa översatts och lagts ut på golf.se.

Några av nyheterna: HCP-grupp 5 höjs med 0,1 i stället för 0,2. HCP-grupp 2 registrerar 9-hålsronder, sällskapsronder och tävlingsronder.

Begreppet klubbhandicap (för spelare med HCP 37–54) tas bort och ersätts med HCP-grupp 6.

EGA Exakt Tävlingshandicap (ETH) behålls i Sverige med ändringen att spelare måste registrera fyra ronder innevarande år för att erhålla ETH.

Handicapgrundande sällskapsrond

Handicapgrundande sällskapsrond är en poängbogeyrond som lämnas in under andra förhållanden än tävling. En handicapgrundande sällskapsrond måste spelas under handicapgrundande förhållanden, bland annat måste:

– ronden spelas på en uppmätt bana vars längd inte underskrider 2 750 meter över 18 hål, eller 1 375 meter över nio hål.
– banan som spelas ha giltig banvärdering i enlighet med USGA:s banvärderingssystem.
– längden på den spelade banan inte skilja sig från längden på den uppmätta banan med mer än 100 meter över 18 hål, eller 50 meter över nio hål.
– ronden spelas i enlighet med golfreglerna (inklusive tävlingsbestämmelser) på sätt som godkänts av R&A Rules Limited.
– spelformen antingen vara slagspel, bogey/par-tävling eller poängbogey, under förutsättning att bogey/par-tävlingen och poängbogey spelas med full spelhandicap (= 100 % x spelhandicap).

Endast spelare med exakt handicap i handicapgrupp 2–5 får använda sig av handicapgrundande sällskapsronder för handicapsättning.

En handicapgrundande sällskapsrond räknas i handicapsättande syfte då spelaren har föranmält den handicapgrundande sällskapsronden som sådan innan han påbörjar ronden. Föranmälan måste inkludera det antal hål som ska spelas (9 eller 18 hål). Föranmälan kan göras i Min Golf, i terminalen på klubben eller på första tee. Eftersom åtagandet att lämna in en score, bra eller dålig, görs innan ronden påbörjas kan den handicapgrundande sällskapsronden formellt jämföras med en tävlingsrond. Om du inte föranmält din rond får den inte räknas.

Även ronder spelade med en lokal regel om lägesförbättring är handicapronder. En spelares exakta handicap kan inte sänkas till en handicapgrupp som undantagits från att spela en handicapgrundande sällskapsrond.

Tävlingshandicap och handicaprevision

Klubbens handicapkommitté måste genomföra den årliga handicaprevisionen så snart som möjligt efter säsongen. Den årliga handicaprevisionen är obligatorisk för alla spelare som har registrerat minst åtta (8) handicapronder under de senaste 24 månaderna.

Spelare som registrerat minst fyra (4) handicapronder under innevarande år erhåller Tävlingshandicap innevarande år och nästkommande år. En exakt handicap som underhållits på basis av tre (3) eller färre handicapronder under föregående kalenderår anses vara baserad på otillräcklig aktuell information. Eftersom dess tillförlitlighet därmed inte kan bestyrkas anges handicapen som EGA Exakt Handicap. För spelare som redovisar tre eller färre handicapronder föregående år räcker det att registrera fyra nya handicapronder innevarande år för att återfå Tävlingshandicap.

Spelare i handicapgrupp 1 får tillgodoräkna sig upp till fyra sällskapsronder för att skaffa sig Tävlingshandicap. Ronderna påverkar handicapen men måste registreras av hemmaklubben.

Klubben har valmöjlighet att kräva att Tävlingshandicap är en förutsättning för att ta emot priser i en tävling. SGF rekommenderar att alla får delta i alla tävlingar, men att endast de med Tävlingshandicap tas med i resultatlistan. Om klubben valt att kräva detta i en par- eller lagtävling krävs det att alla spelare i paret/laget har Tävlingshandicap.

Så reviderar du din handicap

I Golfens IT-system (GIT) ska du själv sköta uppdateringen av din exakta handicap. För dig som skickar in resultat till hemmaklubben måste handicapkommittén ändra exakt handicap.

 • Det finns flera möjligheter i GIT att ändra din exakta handicap. Klubben kan registrera samtliga handicapronder men även funktionerna “manuell ändring”, “enskild revision” och “enskild årsrevision” kan användas.

  Manuell ändring används för att justera en tidigare felregistrering. Enskild revision och enskild årsrevision används för att ge ny exakt handicap med ett antal ronder eller förändrad allmän spelstyrka som underlag.

  När alla inskickade resultat är genomgångna och rätt uppgifter finns i GIT är det dags för den årliga revisionen då klubbens handicapkommitté sätter så rättvisande handicap som möjligt. Klubben ska, så fort den anser att handicap inte motsvarar din spelstyrka, höja alternativt sänka exakt handicap till den nivå handicapkommittén anser korrekt. Förändringar mindre än 1,0 görs inte. I GIT används funktionen “enskild revision” alternativt “enskild årsrevision”.

  Nästa steg görs av SGF som vid nyår skiftar handicapår i GIT centralt. Då blir sista exakta handicap föregående år enligt GIT även ingående exakt handicap innevarande år. Spelare som därefter skickar sina resultat till klubben eller av annan anledning ska få sin handicap reviderad kan få detta genom en enskild årsrevision. Sådan enskild årsrevision ger ett nytt riktigt värde på lägsta exakta handicap under året.

  Vad är CBA?

  CBA (Computed Buffer Adjustement) kompenserar för extrema spelförhållanden så handicap justeras i ungefär samma utsträckning som under normala förhållanden.

  CBA kompenserar den relativa påverkan som väder och andra förhållanden har på scoreprestationen på samma sätt som slopesystemet kompenserar för den relativa svårigheten i bandesign. Till skillnad från slope tillämpas justeringarna på samma sätt för alla spelare i handicapgrupperna 1-5.

  CBA räknas automatiskt ut av GIT (Golfens IT-system) direkt efter tävlingen och i samband med HCP-överföringen på alla spelare. Det finns ingen möjlighet för någon GIT-administratör att ändra CBA på en tävling, allt sker helt automatiskt.

  Buffertzonen kan som mest förskjutas två steg nedåt (CBA -2). Spelades banan under extremt svåra förhållanden kan CBA få värdet -2/RO vilket innebär att enbart sänkningsscorer registreras och höjningsscorer nedanför buffertzonen inte påverkar den exakta handicapen.

  Buffertzonen kan som mest förskjutas ett steg uppåt (CBA +1), det vill säga banan spelades under onormalt lättspelade förhållanden. Har spelaren 37 poäng sker ingen sänkning av exakt handicap.

  Regelboken

  Regler för Golfspel är det regelverk som vi till vardags kallar för “golfreglerna”, alltså de regler som styr spelet golf konkret. De handlar om allt som kan tänkas uppkomma i samband med golfspel (exempelvis klubbor, spelarens ansvar för scorekortet, övningsspel, droppning av bollen och vattenhinder) och syftar till att, i vart fall till viss del, göra golfen så rättvis som möjligt.

  Regler för Golfspel revideras vart fjärde år. Till hjälp i samband tolkningen och tillämpningen av Regler för Golfspel publicerar Royal & Ancient (R&A), det organ som tillsammans med United States Golf Association (USGA) beslutar om lydelsen av och definitivt tolkar golfreglerna, ett slags “fallsamling” med avgöranden och tolkningar baserade på praktiska fall i tillämpningen av golfreglerna som verkligen inträffat. En del skulle nog kalla detta för prejudikatsamling eftersom man genom att samla tolkningen av golfreglerna på detta sätt lägger grunden för hur det är tänkt att grundreglerna ska tolkas och tillämpas.

  Samlingen har titeln “Decisions on the Rules of Golf”. Denna publiceras vartannat år och utgör alltså ett helt avgörande komplement till publikationen Regler för Golfspel.

  Golf för funktionsnedsatta

  Alla som vill ska få möjlighet att spela golf efter sina egna förutsättningar. Ur ett regelperspektiv kan vissa förtydliganden dock behövas. R&A och USGA ger tillsammans ut en publikation som innehåller modifieringar av Regler för Golfspel (A modification of the Rules of Golf for golfers with disabilities) för att anpassa regelverket till personer med funktionsnedsättning.

  Syftet med modifieringarna/anpassningarna är att möjliggöra för personer med såväl som utan funktionsnedsättning att kunna spela på lika villkor. Det är viktigt att komma ihåg att modiferingar/anpassningar endast gäller i de fall som de införlivats i tävlingsbestämmelserna av tävlingsledningen (Regel 33-1).

  För att golf ska kunna spelas på så lika villkor som möjligt kan vissa personer också vara i behov av utrustning som inte överensstämmer med reglerna (som Regel 4 – klubbor). Från fall till fall kan en person som behöver använda sådan utrustning ansöka om dispens från reglerna för klubbors utformning. En sådan dispens meddelas endast av R&A, men Svenska Golfförbundet hjälper dig gärna att förmedla kontakten.

  Amatörregler

  Golfens amatörregler utgör grundläggande förutsättningarna för att säkerställa att golf huvudsakligen spelas för nöjes skull, det vill säga utan några som helst ekonomiska incitament, för de breda lagren av golfare som inte har golfen som yrke.

  Bland dessa grundförutsättningar kan nämnas exempelvis den nödvändiga distinktion som görs mellan amatörer och professionella, förbud mot att ta emot prispengar, begränsningar i rätten att ta emot alltför värdefulla priser, regleringar för hur kostnadsersättningar får betalas ut, för hur stipendier delas ut, för hur sponsoring får ske samt exempelvis för i vilken utsträckning en person får ägna sig åt instruktion i golfteknik.

  Begreppet amatör är definierat i amatörreglerna på följande sätt:
  “En amatör är en golfspelare som spelar golf utan tanke på inkomst eller ekonomisk vinning, och som inte får ekonomisk ersättning, vare sig för undervisning i golfspel eller för annan verksamhet därför att han är skicklig eller känd som golfspelare, annat än på ett sådant sätt som medges i reglerna.”

  Här nedan hittar du publikationer för amatörreglerna både på svenska och engelska. På R&A:s hemsida (länk nedan) finns ytterligare publikationer av intresse.

  Godkänd utrustning

  Regelverket kring klubbor och bollars utformning är inbäddat i Regler för Golfspel och behandlas främst i Regel 4 och Regel 5 och i bilagorna II och III. När det gäller annan utrustning, exempelvis avståndsmätare, regleras och begränsas sådant användande främst i Regel 14.

  På sidan Frågor och svar (länk) har vi svarat på de vanligaste frågorna kring klubbor, bollar, avståndsmätare och liknande. Under fliken Regelboken hittar du länkar till de relevanta publikationerna och kan där kika närmare på de regler som vi hänvisar till här.

  Vad har hänt med reglerna sedan 1952?

  Fram till 1988 var det fortfarande tillåtet att spela med “liten” boll i Sverige.
  Fram till 1984 droppade man fortfarande “över axeln”.
  Fram till 1968 gällde provisorisk boll även för ospelbar boll, och plikten vid dropp för ospelbar boll var två slag i stället för ett som nu.
  Fram till 1980 vann man hålet i match om man träffade motspelaren (eller dennes bag) med sin boll. Nu får man välja att slå om slaget eller spela bollen där den hamnat.
  Fram till 2008 förlorade man hålet i match om man träffade sig själv med sin boll. Nu är det bara ett slags plikt.
  Fram till 2004 fick man 1 slags plikt om bollen rörde sig efter att man vidrört ett löst naturföremål inom en klubblängd från bollen. Nu är det endast plikt om detta orsakat att bollen rörde sig
  Mellan 1956 och 1968 fick man putta med flaggstången i hålet.
  Mellan 1968 och 1970 fick man bara rengöra bollen före den första putten och den som började putta i slagspel skulle håla ut innan nästa tävlare började putta.
  1952 gällde olika procedurer vid fri dropp, som för tillfälligt vatten eller oflyttbart hindrande föremål.  Standardiseringen till inom en klubblängd från närmaste punkt för lättnad (bollpunkten), kom först 1984.

 

 

 

 

Producerad av Designvalvet