Åre golfklubb årsmöte

Mötets öppnande

§1. Fastställande av röstlängd / Skriv namn på lista

§2. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt

15 §  TIDPUNKT, KALLELSE

Årsmötet, som är golfklubbens högsta beslutande organ,
genomförs i form av ett vårmöte som hålls före april månads utgång.

Styrelsen bestämmer tidpunkt och plats för mötet.

Kallelse till årsmötet skall ske via E-post och anslås på klubbens hemsida tidigast fyra veckor och senast två veckor före årsmötet.

Kallelse lades ut på hemsidan samt utskick genom

 E-post den  5  mars 2020.

§3 Fastställande av föredragningslista

Vid årsmötet skall följande ärenden

behandlas och protokollföras enligt § 21

§   1  Fastställande av röstlängd för mötet.

§   2  Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

§   3  Fastställande av föredragningslista.

§   4  Val av ordförande och sekreterare för mötet.

§   5  Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare, som jämte   ordföranden skall justera mötesprotokollet.

§   6 a  Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste   verksamhetsåret.

§   6 b   Styrelsens årsredovisning (resultat och balansräkning) för det   gångna året.

§   7  Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning

§   8  Fastställande av resultat och balansräkning samt disposition av   överskott respektive underskott i enlighet med balansräkningen

§   9  Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§   10 a  Fastställande av medlemsavgifter för 2021

§  10b  Fastställande av budget Åre golfklubb 2020

§  11  Val av samt fastställande av antal styrelseledamöter
  för kommande verksamhetsår, då antalet ledamöter
  enligt § 25 kan variera från år till år.

§    a  Klubbens ordförande för en tid av (1) år;

§4. Val av ordförande och sekreterare för mötet

Förslag, tack – val av ordförande för mötet – val av sekreterare för mötet

§5. Val av protokolljusterare

Val av två protokolljusterare, tillika rösträknare.

Som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

Förslag tack

§6 a Verksamhets-berättelser

•Juniorer • Damer • Herrar •Tävling •Veteraner •Medlemmar  Styrelsens berättelse

§6 b Styrelse redovisning balansräkning

2018-12-31 2019-12-31
Kassa och bank 42 587 102 495
Medlemslån 439 360 433 360
Fond Lasse Olsson 43 118 43 118

§6b Styrelse redovisning  Resultaträkning

År Utfall 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Budget 2020
Golf AB Åre GK Golf AB Åre GK
Intäkter 2 573 814 613 500 2 436 000 495 000
Kostnader – 1 094 690 -455 200 -1 044 050 – 394 000
Personal -1 185 218 -1 312 000 -2000
Avskrivningar -162 723 0 -187 000 0
Finansiella poster -0,4 0
Spelrätter Spelrätter 625 000:- Medl avgifter 346 300:- Spelrätter
630 000:-
Medl avgifter
334 000:-
Resultat 130 795 158 300 – 107 770 99 000

§7  Revisorernas   berättelse

Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

§8 Fastställande av resultat

Ansamlad vinst 98 682:- från år 2018.

Årets vinst + 158 287:- disponeras så att i ny räkning överföres 256 969:-

§9   Ansvarsfrihet för styrelsen

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser

§ 10 Avgifter 2021

  Medlemskap           Spelrätt  Engangempeng*  Totalt

Senior    400           3000        600  4000 kr

Junior (13-21 år)      400             700                        300     1400 kr

Knatte (tom 12 år)    400              –             400 kr 

Nybörjare (första året)    400           1000              –  1400 kr

Studerande***        400           1000             –  1400 kr

Par mitt i livet / pers (barn 12)  400  1500  300  4400 kr

Greenfeemedlem  400  1000  1400kr

Passiv medlem      400  –              –  400 kr

Veteraner 9 hål  400  1700  2100kr

Comeback 2 år  400  1000  1400kr

Distansmedlem        400             295             –    695 kr

Distansmedlem VIP    400             699             –  1049 kr

Medlemslån:

För närvarande så har vi inga medlemslån •Engagemangspeng – Återbetalas efter 8 timmars arbete .

*** Studerande = CSN-leg

§10Verksamhetsplan styrelsen

•Styrelsen verksamhetsplan 2020

§ 10      Fastställande

Fastställande om att ta ut medlemsavgifter och övriga avgifter för 2021 enligt presenterade förslag.

Fastställande om att godkänna lagd budget enligt presenterat förslag?

Fastställande av verksamhetsplan – Beslut!

§11 Val av styrelse

Val av samt fastställande av antal styrelseledamöter för kommande verksamhetsår då antalet ledamöter enligt
§ 25, kan variera från år till år

§ 11 a Ordförande

Val av ordförande för en tid av ett år

Valberedningens förslag
Daniel Larsson omval

Beslut,,,

§11 b Val av ledamöter

Valberedning föreslår
Ordförande

Daniel Larsson  –  Omval 1 år
Ledamöter
Håkan Nyström  – sittande 1 år
Gunilla Johansson –  sittande 1 år
Ledamöter
Petter Eklund  –  omval 2 år
J-O Berg  –   omval 2 år
Ewa Thelin – omval 1 år.

Beslut

§11 c Val av revisorer

Förslag till två revisorer varav 1 suppleant för en tid av ett år

2020 Krister Pålstam  (Grant Thornton) ordinarie
revisorsuppleant :  Mats Mattiasson

Beslut,,

§11 c Val av valberedning

Valberedning

Annika Wignäs (sammankallande) – Omval 1 år
Ylva Wahlund – Omval 1 år
Klas Paulsson –  Omval 1 år
Beslut,,

§11 e Val av Ombud till   J/H GDF

Förslag till ett ombud att delta i
J/H GDF´s möten.
Förslag : Klubbens ordförande eller utsedd person av styrelsen.
Beslut,,

§12 Motioner

Behandling av inkomna motioner!

Introduktionskort jhgdf

Jhgdf – Korten tilldelas följande personer för sina idella insatser under 2020.

Mötets avslut

Mötet avslutas Tack!


Producerad av Designvalvet