Åre golf AB Bolagsstämma

Åre golf AB Bolagsstämma

Datum 29 Apri kl 18.00 utomhus vid Draklanda

§ 1Val av ordförande och sekreterare för mötet Förslag, tack

§ 2 Upprätta och godkännande av röstlängd  Skriv namn på cirkulerande lista, tack

§ 3 Val av minst en eller två justeringsmän

4 §  TIDPUNKT, KALLELSE

Kallelse för bolagsstämma skall ske via E-post tidigast fyra veckor och senast  två veckor före stämman.

Kallelse lades ut på hemsidan samt utskick genom

E-post den 5 mars 2019.

§ 5 Årsredovisning och Revisionsberättelse

År Utfall 2019 Utfall 2019 Budget 2020 Budget 2020
Golf AB Åre GK Golf AB Åre GK
Intäkter 2 573 814 613 500 2 436 000 495 000
Kostnader – 1 094 690 -455 200 -1 044 050 – 394 000
Personal -1 185 218 -1 312 000 -2000
Avskrivningar -162 723 0 -187 000 0
Finansiella poster -0,4 0
Spelrätter Spelrätter 625 000:- Medl avgifter 346 300:- Spelrätter
630 000:-
Medl avgifter
334 000:-
Resultat 130 795 158 300 – 107 770 99 000
2018-12-31 Förändring 2019-12-31
Kassa och bank 1 222 409 311 816 1 534 226

Revisorernas berättelse över styrelsen förvaltning under det senaste verksamhetsåret.

§ 6 Beslut om

A/B  Fastställande av resultat och balansräkningen

 Disposition av bolagets vinst / eller förlust enligt

    den fastställda balansräkningen

Balanserad vinst 946 801:-  från år 2018.

Årets vinst 130 795:- disponeras så att i ny räkning överföres 1 077 596:- C : Ansvarsfrihet för styrelse och VD

C: Ansvarsfrihet för styrelse och VD

§7  Arvoden

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

A: Till styrelse har inga arvoden utdelats

B: Revisorernas arvode har skett på löpande räkning

Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer

A: Till styrelse har inga arvoden utdelats B: Revisorernas arvode har skett på löpande räkning

§8 Bestämmande av antal styrelse och revisorer

A: Beslut om antal styrelseledamöter

Enligt bolagsordningen skall det vara 5-8 p

Förslag att samma antal väljs såsom i Åre golfklubb

B: Beslut om antal revisorer

  Förslag att vi väljer 1 revisor + revisor suppleant

§9 Val av styrelse och revisorer

A: Val av styrelse

     Förslag att välja samma personer som valts in i Åre  golfklubb för tiden av 1 år.

B: Val av revisor

     Krister Pålstam (Grant Thornton 2020 ordinarie )      Mats Mattiasson (Grant Thornton suppleant)

Valberedning föreslårOrdförande •Daniel Larsson  –  Omval 1 år • Ledamöter •Håkan Nyström  – sittande 1 år •Gunilla Johansson –  sittande 1 år • • Ledamöter •Petter Eklund  –  omval 2 år •J-O Berg  –   omval 2 år Ewa Thelin – omval 1 år.

Valberedning • •Annika Wignäs (sammankallande) – Omval 1 år •Ylva Wahlund – Omval 1 år •Klas Paulsson –  Omval 1 år

Val av revisor

 Krister Pålstam (Grant Thornton 2020 ordinarie )  Mats Mattiasson (Grant Thornton suppleant)

§ 10 Annat ärende

Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen (1975:1385) eller bolagsordningen.

Mötet avslutas

Tack!

Producerad av Designvalvet