Åre Golfklubb Skidåkarnasgolfklubb

Välkommen till Åre golfbana, här är det bekvämt att spela och träna för t.ex. grönt kort. Åre´s 18 håls golfbana är en trevlig utmaning  oavsett ditt handicap. Bli stolt medlem i skidåkarnas golfklubb oavsett vart du bor i världen.  Åre golfklubb fungerar också som en klassisk brevlådeklubb. Boka ditt golfmedlemskap via ett distansmedlemskap alternativt greenfeemedlemskap golf vilket passar dig som spelar på flera olika banor.

 

Lokala regler

Lokala regler

 REGLER OCH BESTÄMMELSER PÅ ÅRE GOLFKLUBB LOKALA REGLER

1 Lokala regler

1.1  Stenar i bunker

Stenar i bunker är flyttbara hindrande föremål. Regel 24-1 gäller.

1.2  Markeringar

Följande markeringar gäller på banan:

Markering Innebörd Regelhänvisning
Vit out of bounds 27
Gul vattenhinder 26
Röd sidovattenhinder 26
Blå mark under arbete (MUA) 25
Blå-vit MUA: spel förbjudet Bilaga 1 Del B-2a
Vilken som helst av färgerna ovan med grön topp Miljökänsligt område. Spel förbjudet Bilaga 1 Del B-2b
Orange Oflyttbart hindrande föremål 24

 

1.3 Avståndsmarkeringar

Gul-svarta stolpar – 150 m till greenens mitt, är oflyttbara hindrande föremål.

Lättnad enligt regel 24-2b.

Avseende borstar / vippor som visar avstånd till greenens mitt gäller att lättnad för dessa får tas i enlighet med regel 24-2b.

 1.4 Skador i bunker

Skador i bunker, orsakade av rinnande vatten, såsom blottade stenar, gropar eller fåror, betraktas som onormala markförhållanden. Regel 25-1b ii.

1.5 Jordfasta stenar och berg i dagen.

Jordfasta stenar och berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet, betraktas som onormala markförhållanden.  Regel 25-1b i.
1.6 Vägar

Alla belagda vägar, vägsidor och stigar betraktas som hindrande föremål. Regel 24-2.

1.7 Myrstackar.

Myrstackar på spelfältet betraktas mark under arbete varifrån spel är förbjudet. Spelaren skall ta lättnad, utan plikt, enligt Regel 25-1b eller 25-1c.

Plikt för brott mot regeln: Matchspel – förlust av hålet. Slagspel – två slags plikt.

 1.8  Boll som oavsiktligt rubbas på green
       Regel 18–2, 18–3 och 20–1 ändras enligt följande:
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning.

Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras enligt regel 18–2, 18–3 och 20–1. Denna lokala regel tillämpas bara när spelarens boll eller bollmarkering ligger på green och oavsiktligt rubbas.

Anmärkning: Om det kan fastställas att spelarens boll på green rubbades av vind, vatten eller någon annan naturlig orsak såsom tyngdkraftens inverkan, måste bollen spelas som den ligger från sitt nya läge. En bollmarkering som rubbas under sådana omständigheter skall återplaceras.

 1.Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en apparat som mäter avstånd. Om en spelare under en fastställd rond använder en apparat som även mäter andra förhållanden            som skulle kunna påverka hans spel (t ex lutning, vindstyrka, temperatur, osv), bryter spelaren mot Regel 14-3, för vilken plikten är diskvalifikation.

Anmärkning 1: Vagnar som har en funktion som kan mäta avstånd får användas förutsatt att andra funktioner som strider mot reglerna är avaktiverade eller övertäckta (t ex avstängda eller övertejpade).

Anmärkning 2: Multifunktionella apparater (t ex mobiltelefoner eller motsvarande) som har en avståndsmätande applikation får användas för avståndsmätning under förutsättning att funktioner som kan mäta vindhastighet, temperatur och/eller ge klubbrekommendationer, är avstängda. Övriga funktioner som kan hjälpa spelaren i hans spel får finnas om de inte används.

1.10 Modifiering av plikt för fel score på hål (Undantag till Regel 6-6d)

Om en tävlare på något hål angivit en lägre score än vad han hade och detta berodde på att han underlåtit att ta upp ett eller flera pliktslag som han, innan han lämnade in scorekortet, inte kände till att han fått, är han inte diskvalificerad. Under sådana omständigheter får tävlaren plikten enligt den gällande regeln, men det blir ingen ytterligare plikt för brott mot Regel 6-6d. Detta undantag gäller inte när den tillämpliga plikten är diskvalifikation från tävlingen.

  1. TILLFÄLLIGA LOKALA REGLER

       

       2.1 Markeringar och reparationer på banan – utöver vad som gäller enligt de generella   

       och lokala reglerna

Sand- och gruslagningar på spelfältet samt vitmarkerade områden, betraktas som mark under arbete. Regel 25-1b.

     

       Plikt för brott mot Tillfällig Lokal Regel:

      Matchspel – förlust av hålet. Slagspel – två slags plikt.

  1. GENERELLA TÄVLINGSREGLER

3.1 Långsamt spel

Enligt Regel 6-7: ”Om inga förmildrande omständigheter föreligger, kan en boll bli utsatt för tidtagning om den:

Ligger över det officiella tidsschemat och; när det gäller andra eller efterföljande bollar ligger mer än startintervallet efter framförvarande boll.

Om någon spelare, från den tidpunkt då tidtagning påbörjas, överskrider 40 sekunder för att slå ett slag, oavsett spelordning och varifrån slaget slås, anses denne ha brutit mot tävlingsregeln”.

Det officiella tidsschemat fastställs av tävlingsledningen.

PLIKT FÖR BROTT MOT TÄVLINGSREGELN:

Om en spelare överskrider tidsgränsen – ett slags plikt.

Om spelaren därefter överskrider tidsgränsen – två slags plikt.

Om spelaren härefter överskrider tidsgränsen ytterligare en gång- Diskvalifikation
3.2 Persontransporthjälpmedel

Spelare skall gå hela tiden under ronden. Undantaget spelare som av medicinska skäl måste ha hjälpmedel. Tävlingsledningen skall i sådant fall meddelas och godkänna detta innan start.

PLIKT FÖR BROTT MOT TÄVLINGSREGELN:

– Matchspel — efter avslutande av det hål under vilket överträdelsen upptäcktes, skall ställningen i match justeras genom avdrag av ett hål för varje hål under vilken överträdelse förekommit -dock högst två hål per rond.

– Slagspel — två pliktslag för varje hål under vilket överträdelse skett – dock högst fyra slag per rond. Om överträdelsen skett mellan två hål läggs plikten på nästa hål.

Spelaren skall omedelbart efter det att överträdelsen upptäckts, försäkra sig om att inte använda persontransportmedel under resterande del av ronden. Annars är spelaren diskvalificerad. För framförande av persontransportmedel gäller länsstyrelsens bestämmelser.

  1. LOKALA BESTÄMMELSER

4.1 Säkerhet

På hål 12: Försäkra er om att ingen spelare finns i svackan och i skogen innan ni slår ut från tee. Fastställ på första tee vem som har lägst hcp i bollen och därmed ansvarar för säkerhet, golfvett och speltempo.

 

4.2 Påbörja runda på hål 10.

Det är förbjudet att utan tillstånd påbörja golfrunda på hål 10 då tidsbokning förekommer. Under övrig tid är det förbjudet att påbörja golfrunda på hål 10 om spelare finns på hål 9 och skall gå vidare direkt.

4.3 Tobaksrökning och snusning

För allas trevnad och p.g.a. brandfaran, är det förbjudet att röka i samtliga byggnader inom golfanläggningen. Undvik även rökning på banan! Om Du måste röka, medför egen ”askburk” och tänk på brandfaran, som vanligen är mycket stor. ”Snusbussar” och använda portionspåsar skall läggas i soporna. EJ PÅ BANAN!

4.4 ”Tjuvspel” bestraffas med SEK 1.000:- och rapporteras alltid till respektive spelarens klubbstyrelse.

Anmärkning: Ovanstående bestämmelser gäller både tävlings- och sällskapsspel.

5. LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER

5.1 Att spela på- och vistas på banan i bar överkropp är ej tillåtet.

5.2 Hund under uppsikt får medtagas men får ej beträda Tee och Greenområden.

5.3 Barn i vagn får medtagas. Tänk dock på säkerheten.

5.4 Greenlagare skall kunna uppvisas på begäran.

5.5 Spelare är skyldig att följa anvisning eller påpekande från kontrollant.

5.6 Spelare med lägsta handicap i bollen har golfvettansvaret.

5.7 Bunkerkrattor skall placeras helt och hållet i bunkern och med skaftet i spelriktningen.

5.8 Banpersonal har alltid företräde. Se ”säkerhetsbestämmelser”!

5.9 Spikskor med stålspik eller liknande får ej användas. ”Softspikes” rekommenderas

5.10 Spelarna bör försäkra sig om att mobiltelefoner och andra elektroniska apparater som medförs på banan inte stör andra spelare

Överträdelse av lokal ordningsföreskrift kan föranleda tillrättavisning och annan disciplinär åtgärd.

————————————————-

Ovanstående lokala regler och bestämmelser granskade och godkända av JHGDF:s regelkommitté 2018-02-28

 

Producerad av Designvalvet